Política de seguretat

Assegurem l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits gràcies a l'adopció de mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals que ens faciliti a través de nostre assetjo web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de Euro-Glashaus, S.L., amb domicili social en Av. Els Roquetes, 13 Nau 2 C.P. 08812 Els Roquetes de Garraf (BCN), amb la finalitat de gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis oferts en el lloc web, executar els contractes que per mitjà de la mateixa es realitzin, enviar formularis d'enquesta, estudiar la utilització dels serveis per part dels membres, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, així com per enviar-li informació publicitària i/o promocional dels productes i serveis oferts per euroweck.com o per tercers relacionats amb la compravenda de béns de consum que pugui resultar del seu interès, consentint el membre expressament en l'enviament d'aquesta informació per qualsevol mitjà, entre uns altres el correu electrònic.

euroweck.com comunica al membre el caràcter no obligatori de la recollida de tals dades, excepte en els camps que s'indiqui el contrari. No obstant això, el no emplenament d'aquestes dades podrà impedir a euroweck.com prestar tots aquells Serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests Serveis.

En qualsevol cas, el membre es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades a euroweck.com actualitzats. El membre respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i de mantenir-los actualitzats, reservant-se euroweck.com el dret d'excloure dels Serveis registrats a tot membre que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. En el cas d'usuaris que facilitin les seves dades a euroweck.com i que no siguin membres, els mateixos accepten expressament que el fet de facilitar les seves dades a euroweck.com equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a través de dita mitjana. De no ser així, li preguem que no faciliti les seves dades i/o no remeti a euroweck.com comunicació alguna.

No ens farem responsables en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin de:

 • Un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades.
 • Quan es degui a una falta de diligència del membre quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Exercici delsdrets en matèria de protecció de dades

Els membres poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de dades de caràcter personal que la legislació reconeix a tots els afectats per un tractament de dades per una de les següents vies:

 • Envio d'un correu electrònic a info@euroweck.com amb l'encapçalat “LOPD”.
 • Envio d'un escrit a Euro-Glashaus, S.L., Av. Els Roquetes, 13 Nau 2 - 08812 Els Roquetes de Garraf (BCN)

La sol·licitud del membre ha de complir el següent contingut mínim legalment establert:

 • Nom i cognoms.
 • Fotocopia del DNI, signatura electrònica o còpia escanejada del DNI.
 • Petició concreta.
 • Direcció a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.

Per la pròpia naturalesa del servei i continguts de l'Assetjo Web, és imprescindible poder remetre als membres comunicacions comercials per correu electrònic. Per tant, en cas que es produís la cancel·lació de dades prevista en el paràgraf anterior, això comportarà de manera automàtica la cessació i abandó en la condició de membre de euroweck.com.

Menors d'edat

Els nostres serveis estan dirigits a persones majors d'edat, en el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, euroweck.com sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades segons l'exposat en la legislació vigent. Si el membre és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de l'Accés a la Web.

Cookies

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d'aquest website.

Privadesa i Protecció de Dades Personals

Com detallem en el punt 7 dels nostres Termes d'ús

7. Privadesa i Protecció de Dades Personals

Les dades personals subministrades per a la contractació dels nostres serveis i/o productes s'incorporaran en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió de la relació comercial, i que serà tractat per mitjà del departament comercial del responsable del fitxer que és EURO-Glashaus, S.L. , amb domicili social en Av. Els Roquetes, 13 - Nau 2, 08012 dels Roquetes del Garraf.

S'informa als clients que les dades recaptades seran utilitzats per enviar comunicacions comercials o publicitat dels serveis i productes oferts per euroweck.com Solament s'utilitzarà aquesta informació per a aquestes finalitats. euroweck.com posa a la disposició dels Clients l'adreça de correu electrònic info@euroweck.com, perquè aquests s'oposin al tractament ressenyat i/o exerceixin el seu dret a revocació del consentiment prestat.

euroweck.com compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, que desenvolupa la citada llei orgànica. euroweck.com informa als seus clients que tenen a la seva disposició els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS amb nonFQDN

Reconeixent-se les parts la capacitat i representació amb la qual actuen, EXPOSEN

 • Que nonFQDN presta serveis a EURO-Glashaus, S.L.
 • Que, en el desenvolupament de les seves funcions, nonFQDN accedeix a les dades de caràcter personal de EURO-Glashaus, S.L.
 • Que, a aquest efecte, manifesta que compleix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Les parts, en virtut dels expositius precedents, ACORDEN:

 • D'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, nonFQDN, en la condició d'encarregat del tractament de les dades de EURO-Glashaus, S.L., únicament tractarà aquestes dades conforme a les instruccions d'aquesta, prohibint-se expressament la seva aplicació o utilització amb una fi diferent a l'establert en la relació que els vincula.
 • nonFQDN no podrà cedir o comunicar les dades que li són aportats, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • D'acord amb l'establert en el Reial decret 1720/2007, nonFQDN es compromet a implementar en els seus sistemes tècnics i organitzatius les mesures pertinents per a la seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. En tot cas, s'aplicaran les mesures de seguretat de nivell bàsic d'aquest reglament; addicionalment, s'aplicaran les mesures de nivell mitjà si les dades versen sobre la comissió d'infraccions administratives o penals, aquells dels quals siguin responsables els qui es dediquin a la prestació de serveis d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit per a finalitats relacionades amb la prestació d'aquests serveis; aquells dels quals siguin responsables Administracions tributàries i es relacionin amb l'exercici de les seves potestats tributàries; aquells dels quals siguin responsables les entitats financeres per a finalitats relacionades amb la prestació dels serveis financers; aquells dels quals siguin responsables les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, així com les Mútues d'Accidents de Treball i malalties professionals de la Seguretat Social, i es relacionin amb l'exercici de les seves competències. En tot cas, nonFQDN serà responsable de qualsevol incompliment de les mesures de seguretat comès per persones d'ella depenents.
 • Qualsevol subcontractació de tot o part dels serveis prestats per nonFQDN en virtut d'aquest contracte haurà de ser autoritzada per EURO-Glashaus, S.L. amb caràcter previ i per escrit. Serà obligació de nonFQDN formalitzar per escrit el corresponent contracte de prestació de serveis amb cada empresa subcontractada, que haurà de contenir les obligacions previstes en l'art. 12 LOPD. En aquest contracte s'haurà d'especificar que nonFQDN actua en nom de EURO-Glashaus, S.L. així com que aquesta representació ho és als exclusius efectes de complir amb la prestació de serveis contractada. nonFQDN es compromet i garanteix a EURO-Glashaus, S.L. que les empreses subcontractades compleixen amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.
 • Una vegada complerta la relació contractual entre nonFQDN i EURO-Glashaus, S.L., la primera haurà de retornar a la segona les dades de caràcter personal que tracti en nom i per compte d'aquella i esborrarà qualsevol suport o documents que mantingui en el seu poder. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas haurà de procedir-se a la devolució dels mateixos garantint el responsable del fitxer aquesta conservació.