Termes d'ús

1. Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

  • Ser major d'edat i disposar de capacitat per contractar.
  • Haver llegit i acceptar les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals, regulen la relació jurídica en els processos de contractació amb els usuaris-clients de la pàgina Web situada en l'adreça (URL) propietat de Euro-GLASHAUS, S.L., amb domicili social en Av. Els Roquetes, 13 - Nau 2, 08012 dels Roquetes del Garraf, amb NIF nº B59085985 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 28100, Foli 0150, Fulla 131044, d'ara endavant "euroweck.com".

Els Clients accepten les Condicions Generals des de l'instant que utilitzin, contractin el servei o adquireixin qualsevol producte.

euroweck.com posa a la disposició dels clients, l'adreça de correu electrònic info@euroweck.com per a consultes i/o dubtes sobre les Condicions Generals.

2. Normes aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, Reial decret 208/2005, de 25 de febrer sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus: Directiva 2003/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre restriccions per a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics, així com a qualsevol altra norma que substitueixi a les anteriors o siguin aplicable a Espanya.

Si resideix fora d'Espanya i en virtut de la seva legislació no fos aplicable la Legislació Espanyola, no pot contractar els serveis o productes de euroweck.com

3. Modificació de les Condicions Generals

euroweck.com podrà modificar les Condicions Generals en qualsevol moment amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través d'euroweck.com.

Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web euroweck.com, s'entendrà per compliment dit deure notificació.

És recomanable, abans d'utilitzar els serveis o contractar productes, consultar les Condicions Generals.

4. Descripció dels productes o serveis.

En ser destinats per a ús alimentari i per garantir als clients que els seus productes no han estat manipulats per tercers, els productes d'euroweck.com adquirits a través de la pàgina Web, no es poden retornar.

L'oferta dels productes d'euroweck.com té validesa indefinida podent ser modificada, rectificada o cancel·lada sense previ avís als usuaris i consumidors habituals o eventuals.

EURO-GLASHAUS, S.L. s'esforça dins dels seus mitjans a oferir a través d'euroweck.com informació veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís algun error d'aquest tipus, aliè a la voluntat de euroweck.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, euroweck.com, li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a anul·lar la seva compra sense que això li suposi cost algun.

5. Descripció dels continguts i propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per euroweck.com estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Euro-GLASHAUS, S.L. i J. WECK Gmbh.

6. Ús del Servei i responsabilitats

euroweck.com no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, quedant exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i/o perjudicis ocasionats per la indisponibilitat dels productes.

euroweck.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin de la seva titularitat i que, per tant, no puguin ser controlades per aquesta.

El client manifesta que coneix que la informació facilitada per euroweck.com a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s'ofereix a efectes informatius.

7. Privadesa i Protecció de Dades Personals

Les dades personals subministrades per a la contractació dels nostres serveis i/o productes s'incorporaran en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió de la relació comercial, i que serà tractat per mitjà del departament comercial del responsable del fitxer que és EURO-GLASHAUS, S.L. , amb domicili social en Av. Els Roquetes, 13 - Nau 2, 08012 dels Roquetes del Garraf.

S'informa als clients que les dades recaptades seran utilitzats per enviar comunicacions comercials o publicitat dels serveis i productes oferts per euroweck.com. Solament s'utilitzarà aquesta informació per a aquestes finalitats. euroweck.com posa a la disposició dels Clients l'adreça de correu electrònic info@euroweck.com, perquè aquests s'oposin al tractament ressenyat i/o exerceixin el seu dret a revocació del consentiment prestat.

euroweck.com compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, que desenvolupa la citada llei orgànica. euroweck.com informa als seus clients que tenen a la seva disposició els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

8. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o ben remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui habilitar i indicar a l'altra.

9. Nul·litat i ineficiència de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, com no posada.

10. Preus i formes de pagament

EURO-GLASHAUS, S.L. s'esforça dins dels seus mitjans a oferir a través d'euroweck.com informació veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís algun error d'aquest tipus, aliè a la voluntat d'euroweck.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, euroweck.com, li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a anul·lar la seva compra sense que això li suposi cost algun.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per euroweck.com poden variar pel que s'informarà al client abans d'acceptar qualsevol comanda.

El preu del producte és el que està en vigor en el moment de l'acceptació de la comanda per euroweck.com. En cas que un client faci una comanda amb un preu erroni, euroweck.com li comunicarà el preu correcte, i, de voler el client continuar la seva comanda, s'aplicarà el preu corregit per euroweck.com.

Totes les comandes de productes estan subjectes a l'acceptació de la comanda per part de euroweck.com.

euroweck.com no enviarà cap producte fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

En cas d'impagament pel client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, euroweck.com podrà suspendre o cancel·lar qualsevol enviament o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al client. L'anterior facultat d'euroweck.com en cap cas alliberarà al client de les seves obligacions contractuals en relació amb els pagaments deguts i a la recepció de productes.

En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del client, euroweck.com quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del client, en les seves instal·lacions o en les d'un tercer i el client vindrà obligat al pagament de les despeses ocasionades a euroweck.com.

Els preus indicats en euroweck.com inclouen IVA, (Despeses d'enviament no inclosos).

10. a. Forma de pagament

Els pagaments només es poden realitzar amb targeta de crèdit (EURO 6000, EUROCARD MASTERCARD, MAESTRO, VISA, 4B, VISA ELECTRON) o per transferència bancària.

Pot realitzar una transferència sol·licitant la informació bancària a les nostres oficines en el correu: info@euroweck.com

IMPORTANT: Per realitzar una transferència bancària és imprescindible que es posi en contacte amb nosaltres a través de el nostre formulari o cridant a el +34 93 811 5666. La transferència bancària sol trigar entre 2 o 3 dies laborables. Es prega enviar-nos una còpia del resguard de la transferència per fax o e-mail.

11. Qualitat i limitació de responsabilitat

Els flascons WECK® són únics i WECK® porta més de 100 anys fabricant-los segons les més estrictes exigències alemanyes de qualitat.

En el procés de fabricació dels flascons poden aparèixer línies de motlle, petites bombolles, petites esquerdes, línies de refredament i baf de vidre. No s'acceptaran reclamacions davant aquests aspectes inherents a la producció industrial.

Garantim la qualitat dels flascons durant 1 any a partir de la venda dels mateixos.

Una vegada rebut el producte no garantim les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

La garantia perdrà el seu valor:

  • Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
  • Si es manca de la factura de compra i/o comanda.

El Client farà ús de la mercaderia conforme a les instruccions del fabricador. euroweck.com no serà responsable de danys i/o perjudicis del Client o tercers, derivats de la falta d'observació d'aquestes instruccions.

La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies: Cops i/o transport inadequat, ús incorrecte i/o errors d'instal·lació, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l'ús.

Les despeses del transport per enviar productes defectuosos seran a càrrec i risc del client. Es retornarà el producte reparat o substituït: A ports pagats si està en garantia; a ports deguts si està fora de garantia o si cal enviar-ho a llocs diferents de la península espanyola.

En cas de falta de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifests en els materials o mà d'obra, qualitat, quantitat o uns altres, el Client haurà de comunicar-li-ho per escrit a euroweck.com per un mitjà que deixi constància de la seva recepció.

Les reposicions o reparacions precisaran la presentació d'una còpia de la factura i una descripció detallada dels defectes. En cas que el fabricant disposi d'un servei tècnic per al seu producte, el Client podrà dirigir-se a aquest directament.

Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

Els productes comercialitzats per euroweck.com vénen garantits pels fabricants o per euroweck.com que té la responsabilitat de facilitar del producte la documentació necessària per gestionar qualsevol tipus d'incidència RMA.

12. Canvis, anul·lacions i/o devolucions

12. a. Canvis de producte

euroweck.com no podrà substituir sense prèvia consulta al client, un producte o model de producte.

Si per motius aliens a tots dos, el client no pogués adquirir el producte sol·licitat, té el dret a anul·lar la seva comanda, en aquest cas euroweck.com li lliuraria un bo per canviar-ho per qualsevol producte que desitgi amb límit d'un any, des de la data en què no accepti el canvi, en una o diverses compres, descomptant-li les quantitats del bo. O, si el client ho sol·licita, li serà abonat l'import pagat, mitjançant transferència bancària al compte que ens indiqui.

12. b. Anul·lació del demanat

Si el comprador prengués la decisió d'anul·lar una comanda, euroweck.com li canviarà l'import pagat del mateix per un bo amb la mateixa quantitat, per canviar-ho per qualsevol producte que desitgi amb límit d'un any, des de la data de la seva anul·lació. O, si el client ho sol·licita, li serà abonat l'import pagat, mitjançant transferència bancària al compte que ens indiqui.

Si el motiu de l'anul·lació és aliè a euroweck.com, són a càrrec del client les possibles comissions bancàries del tràmit, si les hi hagués, derivades del mètode de devolució escollit pel client.

En cas d'anul·lar una comanda una vegada ja s'ha confirmat i preparat i/o enviat, el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

12. c. Devolucions i Dret de Desistiment

A causa que l'ús principal dels flascons està relacionat amb aliments, no podem acceptar devolucions per així garantir als nostres clients que reben material en el millor estat higiènic possible.

13. Transport

L'import del transport estarà inclòs en la factura del client,

El transportista serà el convingut per euroweck.com i del com serà informat el client.

Si el client aprecia trencaments en el paquet, ha de realitzar una incidència en el mateix albarà en el moment del lliurament, indicant que el paquet ve trencat i posar-se en contacte amb euroweck.com per notificar aquesta situació.

Si el client no aprecia trencaments externs en el paquet a l'hora de rebre-ho, però en obrir-ho observa desperfectes a causa del transport, ha de notificar-ho en menys de 24 hores a la companyia de transport per deixar constància i posar-se en contacte amb euroweck.com. En cas contrari s'entendrà que el Producte ha estat acceptat de conformitat. L'empresa de transport una vegada passat aquest termini considera que el material enviat està en perfecte estat i no es fa responsable dels desperfectes.

No obstant això, recomanem afegir a la signatura de recepció l'anotació: Pendent revisió.

En la majoria de enviaments, poden fer un seguiment de l'enviament de la seva comanda, amb el nº indicat de seguiment (tracking), la notificació del qual podran rebre per correu electrònic, una vegada hagi sortit la seva comanda de les nostres instal·lacions.

Retards pel transport: euroweck.com no es fa responsable de cap retard originat en el transport per:

13. a. Adreça incorrecta o incompleta.

13. b. Absència del destinatari o persona responsable de la recepció de la comanda.

13. c. No indicar un número de telèfon de contacte

13. d. Vagues dels transportistes

13. i. Temporals o qualsevol causa aliena a l'agència de transports i euroweck.com que impedeixi l'accés del transportista a la zona i direcció de lliurament.

13. f. Canvis de direcció pactats directament amb l'agència sense ser comunicats ni autoritzats per euroweck.com

El client pot optar, si ho desitja, per recollir la comanda pels seus propis mitjans. En aquest cas, es prega fer esment d'aquest desig en l'apartat "observacions", indicar que agencia de transports o "persona" realitzarà la recollida i NO ingressar els ports d'enviament de la comanda. Una vegada que euroweck.com li confirmi que el paquet està preparat per a la seva sortida el client podrà gestionar la seva recollida.

14. Termini de lliurament

euroweck.com, ha pres com a termini màxim de lliurament l'indicat en cadascun dels nostres productes a partir de la data de cobrament de l'import de la comanda.

euroweck.com intentarà sempre complir els terminis previstos per al lliurament del material, sent aquests merament informatius i no sent vinculants para euroweck.com

El lliurament de comandes especials que incloguin productes fos del catàleg exposat en euroweck.com serà conforme a la disponibilitat i terminis facilitats per part del proveïdor, majorista i distribuïdor al que se li faci la comanda del producte concret.

Excepte acord per escrit amb euroweck.com el Client no tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte a causa de circumstàncies alienes a la voluntat d'euroweck.com.

15. Informació i enllacis

EURO-GLASHAUS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'euroweck.com. Amb els límits establerts en la llei, EURO-GLASHAUS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Informacions que en la seva major part procedeixen de les pròpies pàgines Web habilitades a tal fi pel fabricant del producte.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d'euroweck.com s'obtenen dels col·laboradors i d'altres fonts de notícies. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a euroweck.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legals de cap tipus doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina euroweck.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que EURO-GLASHAUS, S.L. no pot controlar. Per tant no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

En el moment en què euroweck.com detecta a les pàgines i ubicacions als quals dirigeixen els diferents enllaços de la seva pàgina continguts o informació il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptible d'indemnització, automàticament actua diligentment per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent, per la qual cosa qualsevol usuari haurà d'i podrà col·laborar amb euroweck.com informant-li quan detecti continguts com els a dalt descrits.

Cookies

La Web d'euroweck.com utilitza arxius específics ('cookie') que recapten dades de la navegació efectuada per recordar les diferents opcions seleccionades en el primer accés, i evitar així que en els següents accessos hagin de repetir-se (idioma, àrees visitades... etc.). En qualsevol cas, té la possibilitat de configurar el teu ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d'aquestes 'cookies'.

16. Jurisdicció i fur

Les presents condicions generals de compra s'interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o el compliment d'aquestes condicions generals de compra, tant el client com euroweck.com, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.

L'acceptació de les presents condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria. El client declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit aquestes condicions generals de compra i que les accepta.

17. Idioma del contractE

L'idioma de formalització del contracte està redactat en castellà.